Integritetspolicy GDPR

HLM Service värnar om sina kunder och leverantörers personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter
Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefonnummer relaterat till din befattning, i det företag du arbetar på eller representerar. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp våra kund- och leverantörsrelationer. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter från offentliga källor, branschregister och liknande.

Vidarebefordran av uppgifter 
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Registrerades rättigheter
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter som behandlas av oss.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att begära en komplettering av eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra ett avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Du har också rätt att dra in ett samtycke samt lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.